Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μέλος του NPLD

Η ΑΜΚΕ "Κρστε Μισίρκοβ" συμμετείχε στην επιτυχημένη Ημερίδα της "Τουρκική Ένωση Ξάνθης" που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  Παρευρέθηκαν σε αυτήν, διαδικτυακά, πάνω από 60 άτομα.

Στο βίντεο  στο 1:04:45 λεπτό μπορείτε να ακούσετε την ομιλία της Ευγενίας Νατσουλίδου, ιδρυτικό μέλος της "Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας - ΚΡΣΤΕ ΜΙΣΙΡΚΟΒ". Μπορείτε, επίσης, να ακούσετε τις ομιλίες στα ελληνικά του Παναγιώτη Δημητρά και του Παύλου Βοσκόπουλου.

ΕΔΩ (από το 10:45 λεπτό) ακούγεται η μετάφραση στα ελληνικά των Τούρκων ομιλητών, που υπήρχε στην ζωντανή μετάδοση.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η εγγραφή της ΑΜΚΕ "Κρστε Μισιρκοβ" στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 Στον αριθμό 1704 στην γενική κατάταξη και 211 για την Κεντρική Μακεδονία, εδώ http://drasis.culture.gr/index.php/registered

Επιστολή από την Προεδρo και την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τις προάλλες λάβαμε την παρακάτω επιστολή από την Προεδρo von der Leyen και την Αντιπρόεδρο Jourova, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , σε απάντηση της κοινής επιστολής μας, κόμμα ΚΙΕΦ/DEB - ΑΜΚΕ Κρστε Μισιρκο β, π ου είχαμε στείλει ως διαμαρτυρία γι α την απόφαση της Επιτροπής να μην συζητηθεί η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών “Minority SafePack ” π ου είχε επιτυχώς συλλέξει πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές σε πολλές χώρες της ΕΕ. Ακολουθεί η μετάφραση της επιστολής στ α ελληνικά .   Η επιστολή απευθύνεται στην Πρόεδρο του κόμματος ΚΙΕΦ/DEB, κυρία Τσιγδεμ Ασ α φογλου και στον Αρχιμανδρίτη Νικόδημο - Νικόλαο Τσ α ρκνι α, διαχειριστή της ΑΜΚΕ Κρστε Μισιρκο β. “Σας ευχ α ριστούμε γι α την επ ιστολή σας της 1ης Μα ρτίου π ρος την Πρόεδρο von der Leyen και την Αντι π ρόεδρο Jourová , στην οποία εκφράζετε την απ ογοήτευσή σας γι α την ανα κοίνωση της Επ ιτρο π ής της 14ης Ια νου α ρίου σχετικά με την Πρωτο β

Κοινή Επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Μακεδονικής και Τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα

Δήλωση σχετικά με την άρνηση της Ευρω πα ϊκής Επ ιτρο π ής να ανα λά β ει νομοθετική δράση σε απ άντηση στην Πρωτο β ουλί α Ευρω πα ίων Πολιτών (ECI), Minority Safepack Στις 15 Ια νου α ρίου 2021, η Ευρω πα ϊκή Επ ιτρο πή δήλωσε ότι δεν θα αναλάβει νομοθετική δράση γι α την Πρωτο β ουλί α Ευρω πα ίων Πολιτών (ECI), Minority Safepack , λόγω της ήδη υπ άρχουσ ας νομοθεσί ας σχετικά με το θέμ α π ου καλύπτει τους στόχους της π ρωτο β ουλί ας.   Η είδηση ότι δεν θα ληφθεί νομοθετική δράση γι α τα εννέ α α ιτήμ ατα της π ρωτο β ουλί ας, άφησε βαθιά απογοητευμένους π ολλούς π ολίτες της Ευρω πα ϊκής Ένωσης π ου α νήκουν σε εθνικές , γλωσσικές και π ολιτιστικές μειονότητες .   Η ίδι α Πρωτο β ουλί α Ευρω πα ίων Πολιτών , π ου συγκέντρωσε π άνω από 1 εκ α τομμύριο υπ ογρ α φές στ α κράτη μέλη της ΕΕ και ψηφίστηκε από τη μεγάλη π λειοψηφί α των μελών του Ευρω πα ϊκού Κοινο β ουλίου , δείχνει ότι υπ άρχει σο βα ρή α